2011-09-16

Mättat fett minskar risken för stroke

SFA = Saturated Fat = Mättat fett

OBJECTIVE: The aim of this study was to test the hypothesis that SFA intake is associated with the risk of cardiovascular disease mortality in Japanese whose average SFA intake is low.

Fritt översatt med Google:
"Mål: Syftet med denna studie var att testa hypotesen att intag av mättat fett är förenat med risk för hjärt-kärlsjukdomsdödlighet på japaner vars genomsnittliga intag av mättat fett är lågt."

CONCLUSION: SFA intake was inversely associated with mortality from total stroke, including intraparenchymal hemorrhage and ischemic stroke subtypes, in this Japanese cohort.

Fritt översatt med Google:
"SLUTSATS: Intag av mättat fett var omvänt associerad med mortalitet från total stroke, inklusive intraparenkymalblödning och ischemisk stroke subtyper, i denna japanska kohort-studie."


Dietary intake of saturated fatty acids and mortality from cardiovascular disease in Japanese: the Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk Study.

Yamagishi K, Iso H, Yatsuya H, Tanabe N, Date C, Kikuchi S, Yamamoto A, Inaba Y, Tamakoshi A; for the JACC Study Group.
Am J Clin Nutr. 2010 Aug 4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar